ARM ENG            Renesa home Contact Us Site Map

 

Առաքելյան Ռիտա
 

Դիլինգի բաժնի պետ

 

Ադիյան Սեմյոն

 

Անալիտիկայի և ռազմավարության բաժնի պետ

 

Ղազարյան Կարեն
 

Ներդրումային գործառնությունների բաժնի պետ

 

Էլոյան Արտեմիս
 

Ներդրումային գործառնությունների բաժնի մասնագետ

Ամիրյան Նունե
 

Ներդրումային գործառնությունների բաժնի մասնագետ

Սիմոնյան Լիլիթ
 

Կորպորատիվ ֆինանսավորման բաժնի փորձագետ

 

"Ռենեսա" ՓԲԸ Ներդրումային Ընկերություն։
Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Վարդանանց 16
Հեռ/Ֆաքս։ 54-83-83, 54-83-87, 54-87-87, էլ.փոստ։ info@renesa.am