ARM ENG            Renesa home Contact Us Site Map

 

 

                                                                                

ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳ

·       

·           Սակագինը գանձվում է տվյալ գործարքի ամբողջ գումարի դրամային արտահայտության     նկատմամբª նշված տոկոսի կիրառմամբ:    

·           Սահմանված սակագները կիրառվում են միևնույն սահմանաչափերով և գնման և վաճառքի գործարքների դեպքում:

·          Սակագինը սահմանվում է հաճախորդի յուրաքանչյուր  հանձնարարականի համար

·           Ընկերության  կողմից գանձվող սակագնի նվազագույն չափը  չի կարող պակաս լինել ª

ü     տեղական շուկաների համար 5. 000 ՀՀ դրամից

ü     արտասահմանյան շուկաների համար  20.000 ՀՀ դրամից

 

·           Ֆոնդային բորսաներում սահմանված գնվող/վաճառվող արժեթղթերի նվազագույն ծավալային սահմանափակումները տարածվում են նաև հաճախորդների հանձնարարականների վրա:

·           Արտարժութային գործարքների դեպքում սակագները գանձվում են ՀՀ դրամով՝ հաշվարկված գործարքի կատարման օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ-ի կողմից հրապարակված տվյալ արժույթների միջին  փոխարժեքներով:

·           Ընկերության Սակագները չեն ներառում այլ կազմակերպությունների (առևտրային  համակարգերի, կարգավորվող շուկայի օպերատորների, դեպոզիտարիաների, հաշվի օպերատորների, ռեեստրավարների, պահառոների, հաշվարկային գործակալների և այլն) կողմից գանձվող միջնորդավճարները:

 

 

 

 

 

 

 

"Ռենեսա" ՓԲԸ Ներդրումային Ընկերություն։
Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Վարդանանց 16
Հեռ/Ֆաքս։ 54-83-83, 54-83-87, 54-87-87, էլ.փոստ։ info@renesa.am