ARM ENG            Renesa home Contact Us Site Map
year  month  day 
 

Government bonds

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Թողարկողի անվանում Թողարկման
կոդ
Թողարկման
ամսաթիվ
Մարման
ամսաթիվ
Մնացած
օրերը
Թողարկման
ծավալը
(մլն դրամ)
Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին
1 AMGN36294194 29.04.2019 426 50.000 6.5000% 50.000.000 5.0000% 50.000.000
2 AMGN60294193 29.04.2019 426 40.000 6.5000% 50.000.000 5.0000% 50.000.000
3 AMGN36294202 29.04.2020 792 200,000 7.0000% 50.000.000 5.5000% 50.000.000
4 AMGN60294201 29.04.2020 792 40.000 7.0000% 50.000.000 5.5000% 50.000.000
5 AMGB10172212 17.02.2021 1086 35.000 8.0000% 50.000.000 6.9500% 50.000.000
6 AMGN60294219 29.04.2021 1157 50.000 8.0000% 50.000.000 6.9500% 50.000.000
7 AMGN60294227 29.04.2022 1522 200,000 8.2500% 50.000.000 7.2500% 50.000.000
8 AMGB1029A235 29.10.2023 2070 50.000 8.5000% 50.000.000 7.5000% 50.000.000
9 AMGB1029A250 29.10.2025 2801 50.000 8.7500% 50.000.000 7.7500% 50.000.000
10 AMGB1029A276 29/10/2027 3531 200.000 9.5000% 50.000.000 9.0000% 50.000.000
11 AMGB20172327 17.02.2032 5103 80.000 10.5000% 50.000.000 9.7500 % 50.000.000
12 AMGB2029A366 29.10.2036 6819 80.000 10.7500% 50.000.000 10.0000% 50.000.000
13 AMGB30163472 16.03.2047 10609 200.000 11.2500% 50.000.000 10.2500% 50.000.000

Corporate bonds

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Թողարկողի անվանում Տարբերակիչ
ծածկագիր
Թողարկման
ամսաթիվ
Մարման
ամսաթիվ
Մնացած
օրերը
Թողարկման
ծավալը
(մլն դրամ)
Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին
(1 պարտատոմսի
համար)
Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին
1 AMARBKB2BER6 18.06.2019 112 1.000.000 USD 4.8110 % 40.000 USD 25.5045 USD 4.5011 % 40.000 USD 25.5281 USD
2 AMARBKB2DER2 29.10.2019 245 1.000.000 USD 5.0206 % 40.000 USD 25.3684 USD 4.7005 % 40.000 USD 25.4215 USD
3 AMGLBLB23ER1 24/11/2019 271 1,000,000 USD 6.0400 % 10.000 USD 104.4324 USD 5.6502 % 10.000 USD 104.7172 USD
4 AMGLBLB25ER6 23/11/2020 636 1,000,000 USD 6.5000 % 10.000 USD 102.6322 USD 6.1000 % 10.000 USD 103.2866 USD
5 AMGLBLB27ER2 27.11.2021 1005 500,000,000 AMD 10.4308 % 50,000 AMD 10,147.50 AMD 9.7518 % 50,000 AMD 10,307.00 AMD

Stocks

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Թողարկողի անվանում Տարբերակիչ
ծածկագիր
Դասը
(տեսակը)
Անվանական
արժեք
Ցուցակման
կատեգորիան
Թողարկման
քանակը
(հատերով)
  Ծավալ
(հատերով)
Գին
(1 պարտատոմսի
համար)
  Ծավալ
(հատերով)
Գին
(1 պարտատոմսի
համար)

Foreign currency

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Արտարժույթի անվանումը Կոդ (ISO)       ՀՀ ԿԲ-ի հաշվարկային
փոխարժեքը
Կանխիկ *   Անկանխիկ Կանխիկ *   Անկանխիկ
1 USD 486.10 485.00 485.00 487.00 487.00
2 EUR 554.45 548.00 548.00 555.00 555.00
3 GBP 640.24 638.00 638.00 650.00 650.00
4 CHF 486.63 480.00 480.00 492.00 492.00
5 RUR 7.55 7.50 7.50 7.60 7.60
6 JPY 43.70 40.00 40.00 48.00 48.00


* - The Company conducts transactions with non-cash foreign currency, and cash quotes are only made on purpose of informing the Company clients about situation in a foreign currency cash market.

Forvard rates

  2-7 օր 8-14 օր 15-31 օր 32-62 օր 63-95 օր
N/n Արտարժույթի անվանումը Կոդ (ISO) Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք
1 USD
2 EUR
3 GBP
4 CHF
5 RUR

Swap rates

  2-7 օր 8-14 օր 15-31 օր 32-62 օր 63-95 օր
N/n Արտարժույթի անվանումը Կոդ (ISO) Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք
"RENESA" CJSC Investment Company
Republic of Armenia,Yerevan 0010,16 Vardanants Street
Tel: 37410 548387,548383, 548787 (Fax),e-mail info@renesa.am